Skip to content Skip to footer

Siz dijital dönüşümün neresindesiniz: Dijital olgunluk modeli

Dijital dönüşüm işletmeler için başarıya giden uzun bir yolculuk ve bu yolculukta nerede olduğunuzu bilmeniz en kritik konuların başında geliyor. Bu yazımızda istikameti belirleyebilmek ve bir yol haritasına göre ilerleyebilmek için kullanılan araçlardan biri olan dijital olgunluk modeli hakkında yazdık.

Dijital dönüşüm, eski teknolojinin yerine yenisini koymanın ötesinde bir bütünü ifade ediyor. İş süreçlerinde, iş modellerinde, müşteri ilişkilerinde ve örgütsel işleyiş ve yapılarındaki değişiminin yönetilmesinde yol haritası oluşturmanın gerekliliği dijital olgunluk modeli gibi araçların önemini ortaya koyuyor.

Dijital olgunluk modeli nedir?

Dijital olgunlaşma modeli, TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) kamu kurumları ve sundukları hizmetlerde dijitalleşme kapasitesi ve yetkinliğinin belirlenmesi için geliştirdiği bir araç olmakla birlikte bileşenleriyle özel sektördeki işletmeler için kritik noktalara da işaret ediyor. Dijital olgunluk seviyesi yüksek olan kurumların hangi noktalara önem verdiğini anlayarak kendi yol haritanızı oluşturmak için kullanabileceğiniz kriterler; stratejik yönetişim, organizasyon, BT hizmetleri ve yazılım hizmetlerinden oluşuyor.

Stratejik yönetişim

Yönetişim kavramı; klasik yönetimin aksine çok aktörlü ve etkileşimli ilişkileri içeren ve birlikte yönetmeye dayanan bir yönetim sürecini ifade ediyor. Çağımızın popüler kavramlarından biri olan stratejik yönetişim işletmenin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi, rekabet üstünlüğü elde edebilmesi ve ortalamanın üzerinde kar elde edebilmesi için kaynakların etkili ve verimli kullanılması anlamına geliyor. Bu noktada dikkati dijital dönüşümün şu amacına yöneltmek gerekiyor: Daha düşük maliyet, daha çevik organizasyonlar ve daha hızlı değer üretmek. 

Stratejik yönetişim Michael Porter’ın 5 güç analizi(yeni rakiplerin tehdidi, ikame ürünlerin tehdidi, tüketicilerin ve müşterilerin pazarlık gücü ve rakipler arasındaki rekabetin şiddeti) ve güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkaran SWOT analizi sayesinde rasyonel ve somut verilerle çalışmaya olanak tanıyor. İşletmelere uzun vadeli düşünme yetkinliği kazandıran stratejik yönetişim, hızlı değişen koşullara ayak uydurmak gibi birçok avantaj sağlıyor.

Organizasyon

Organizasyon, dijital kültür ve yetkinlik kabiliyet gruplarını içeriyor ve yönetişim mekanizmasının işlerliğinin yönetilmesini kapsıyor. Bu noktada dijital İK dönüşümü öne çıkıyor. Dijital İK; operasyonel İK süreçlerinin otomatik ve veri odaklı olarak değişim göstermesini ve işgücü yönetme ve iş yapma biçimini dönüştürmeyi ifade ediyor. İnsan kaynaklarında dijital dönüşüm, yeni iş süreçlerini ve iş gücü planlarının revize edilmesini temeline alıyor. Yenilikçi İK yönetimi destekleyici ve birleştirici inovatif kurum kültürü oluşturuyor.

BT hizmetleri 

BT hizmetleri; donanım/BT altyapı fizibilitesi, tedariği, yapım işi, hizmet alımı ve bakımı/modernizasyonun yönetilmesini kapsıyor. BT hizmetleri yönetimi, BT varlıklarının sağlıklı bir şekilde işletilmesine olanak tanıyor. Bu sayede süreçler kısalıyor, üretkenlik ve verimlilik artıyor. 

Yazılım hizmetleri

Dijital dönüşüm yazılımlar aracılığıyla iş süreçlerinin otomatikleştirilmesiyle başlıyor. Hemen her birim diğer birimlerle entegre çalışan yazılımlar sayesinde zaman tasarrufu elde ederek diğer işlere odaklanabiliyor. Böylece verimlilik artıyor, maliyet avantajı elde ediliyor ve rekabet üstünlüğü ortaya çıkıyor. Bu noktada yazılımların mevzuata uygun, kurumun ihtiyaçlarına göre geliştirilebilecek esneklikte güncellenir yapıda olması önem taşıyor.

Logo D.O.S.T. (Dijital Olgunluk Seviye Tespit) anketi, yakın ve orta vadeli planlara ışık tutuyor. Anket sayesinde ürün ya da hizmetlerin müşterilerinize temas ettiğiniz noktalardaki dijitalleşme düzeyini, organizasyonun yapısı kültürü ve inovasyon yaklaşımının dijitalleşme düzeyini, ürün ya da hizmetlere ait stratejilerinizin boyunu, sistemlerin otomasyon ve entegrasyon düzeylerini ve üretim teknolojilerinin dijitalleşme düzeyini ölçebilirsiniz.